In deze rubriek vindt u regelmatig tips, interessante artikelen en andere zaken op het gebied van de belastingwetgeving. De artikelen worden met zorg uitgezocht door onze medewerkers.

U kunt klikken op het onderwerp waar u meer van af wilt weten.

Wilt u verdere  informatie over een van de artikelen neem dat contact op met de webmaster van deze site. Wij willen u graag verder helpen   terug

     Welke verplichtingen gelden voor de btw?
     Handelsnaam
     Handelsnaamonderzoek
     Rechtsvormen
    
Bedrijf beginnen vanuit WW-uitkering
     Factuur opmaken
     Zelfstandigenaftrek
     Elektronisch aanvragen VAR (verklaring arbeidsrelatie)
     Advies bij investeringen
    
Investeringaftrek
    
Advies bij autokosten
    
Advies bij afschrijvingen
    
Advies bij kosten

Welke verplichtingen gelden voor de btw?

 Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw u moet betalen. In de praktijk betekent dit dat u van de volgende zaken overzichten per tijdvak bijhoudt:

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verkoopboek, inkoopboek en kas-, bank- en giroboek.

Als u zaken doet met het buitenland, houdt u afzonderlijk bij:

 Handelt u in gebruikte goederen, kunst, antiek of voorwerpen voor verzamelingen, dan kan de margeregeling van toepassing zijn.

Tip!
Als u uw leveranciers meestal contant betaalt bij aflevering of kort daarna, kunt u volstaan met het opnemen van de gegevens van de inkoopfacturen in het kasboek.

Of u neemt contact Aand8 ons op om te informeren wat onze mogelijkheden zijn!

Terug>>

Handelsnaam

Als u een bedrijf begint, moet u een handelsnaam (bedrijfsnaam) verzinnen. Uw keuze moet voldoen aan de voorwaarden van de Handelsnaamwet. In het kort komt het erop neer dat u een naam moet kiezen die uniek is in de branche en regio waarin u actief bent. De handelsnaam geeft u bij inschrijving op aan de Belastingdienst en aan de Kamer van Koophandel (KvK).

Terug>>

Handelsnaamonderzoek

De Kamer van Koophandel kan op uw verzoek, tegen betaling, een landelijk handelsnaamonderzoek

Tip ! ! : Zoek de door u bedachte handelsnaam ook even op het internet met bijvoorbeeld Google.

Terug>>

Rechtsvormen

Als startende ondernemer moet u een keuze maken uit verschillende rechtsvormen. De rechtsvorm is de vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming en is van belang voor onder andere de aansprakelijkheid en uw belastingverplichtingen. De wettelijke regels van de meeste rechtsvormen staan in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Veranderingen in de rechtsvorm of het samenwerkingsverband van uw onderneming hebben fiscale en administratieve gevolgen. U moet veranderingen melden bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel (KvK). Het is mogelijk dat u bepaalde vergunningen opnieuw moet aanvragen bij uw gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor de drank- en horecavergunning en exploitatievergunning.

Eenmanszaak

Wanneer u een eenmanszaak start, kunt u naar eigen inzicht handelen en beslissingen nemen. U kunt bijvoorbeeld personeel in dienst nemen. Met uw privé- en ondernemingsvermogen bent u aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. U moet inkomstenbelasting afdragen.

Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (maten). Vrije beroepsbeoefenaren, zoals artsen, accountants of fysiotherapeuten, kiezen vaak voor deze rechtsvorm. Zij brengen ieder geld, goederen en/of arbeidskracht in. Iedere maat is met zijn privévermogen aansprakelijk voor schulden van de maatschap en betaalt inkomstenbelasting over zijn deel van de winst.

Vennootschap onder firma (vof)

De vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (vennoten). Iedere vennoot brengt geld, goederen en/of arbeidskracht in en is met zijn privévermogen aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Iedere vennoot betaalt inkomstenbelasting over zijn deel van de winst.

Commanditaire vennootschap (cv)

De commanditaire vennootschap (cv) is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (vennoten). Er zijn beherende en commanditaire (stille) vennoten. Beherende vennoten zijn met hun privévermogen aansprakelijk. De stille vennoten zijn alleen financieel betrokken bij de onderneming. Zij zijn voor het bedrag dat zij hebben ingebracht aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Iedere vennoot betaalt inkomstenbelasting over zijn deel van de winst.

Besloten vennootschap (bv)

Een besloten vennootschap (bv) kunt u alleen of met anderen oprichten. Het kapitaal (minimaal € 18.000) van de onderneming is in aandelen verdeeld. Deze zijn in handen van één of meer aandeelhouders. Zij zijn voor het bedrag dat zij hebben ingebracht aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. De bv betaalt over de winst vennootschapsbelasting. De directeur is in dienst van de vennootschap en betaalt inkomstenbelasting over zijn salaris.

Een bv is volgens de Nederlandse wet verplicht om ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. U kunt dit digitaal doen.

Naamloze vennootschap (nv)

Het kapitaal van een naamloze vennootschap (nv) (minimaal € 45.000) is in aandelen verdeeld. Deze aandelen zijn overdraagbaar. Een nv kan overdraagbare aandelen uitgeven die op de beurs verhandelbaar zijn. De directie of het bestuur van de nv neemt de dagelijkse beslissingen. Op de aandeelhoudersvergadering

Ook hierbij kan Aand8 u adviseren en helpen.

Terug>>

Bedrijf beginnen vanuit WW-uitkering

Als u een WW-uitkering ontvangt, kunt u toestemming krijgen om een eigen bedrijf te beginnen. Het UWV geeft u de tijd om uw bedrijf op te zetten. In deze periode hoeft u niet te solliciteren. U moet onder andere een ondernemingsplan opstellen. Op grond daarvan beoordeelt uw re-integratieadviseur of het bedrijf levensvatbaar is. Als dat zo is, kunt u maximaal zes maanden uw WW-uitkering behouden terwijl u uw bedrijf opstart. In deze periode heeft u geen sollicitatieplicht. Als uw bedrijf succes heeft en u van de opbrengst kunt leven, bestaat de kans dat u de uitkering uit de startperiode geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een voorziening moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

Aanvragen

Ook hiermee kan Aand8 helpen, adviseren en meedenken

Terug>>

Factuur opmaken

De facturen die u uitreikt, moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Als de facturen namens u worden uitgereikt, het zogenaamde 'outsourcing', moeten ze uiteraard aan dezelfde eisen blijven voldoen. Als uw facturen niet aan de wettelijke eisen voldoen, is het mogelijk dat uw afnemer geen recht heeft op aftrek van btw. Op alle facturen die u uitreikt, moet u in elk geval de onderstaande, door de wet bepaalde, basisgegevens duidelijk vermelden.

Alle bescheiden die aan deze eisen voldoen, kunnen als factuur worden beschouwd, ongeacht onder welke benaming of met welke bestemming u deze uitreikt (zoals bijvoorbeeld rekeningen, nota's, declaraties, kwitanties of bonnen).

Let op!
In een aantal gevallen gelden uitzonderingen op de wettelijke eisen. Mogelijk ook in uw geval.

Basisgegevens

Op uw facturen vermeldt u in ieder geval:

Facturen die niet aan deze eisen voldoen, bent u verplicht te herstellen. Voor de omschrijving van de prestatie of de hoeveelheid van de goederen kunt u op de factuur eventueel verwijzen naar een schriftelijk contract of akte. Deze bescheiden vormen dan een onderdeel van de factuur. Ook elk ander document of bericht dat een wijziging aanbrengt in, en specifiek en ondubbelzinnig verwijst naar de oorspronkelijke factuur, geldt als een factuur.

Aand8 heeft al menige ondernemer kunnen helpen met een factuur-layout. Ook u kan van deze dienst gebruik maken!

Terug>>

Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek: een extra aftrekpost waardoor uw belastbaar inkomen daalt. U betaalt dan minder belasting. De zelfstandigenaftrek is een onderdeel van de ondernemersaftrek.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

Aanvragen

De zelfstandigenaftrek dient u als kostenpost
Daarnaast zijn er nog meer fiscale mogelijkheden voor ondernemers.

Laat u op dit punt adviseren door o.a. Aand8.

Terug>>

Elektronisch aanvragen VAR (verklaring arbeidsrelatie)

Wat verandert er?

Voor wie?

 Terug>>

Advies bij investeringen

Elke ondernemer heeft ook uitgaven.
Maar uitgaven zijn per definitie niet altijd kosten.
Uitgaven voor aanschaf van goederen die meerdere jaren kunnen worden gebruikt worden ook wel bedrijfsmiddelen genoemd.

Indien de waarde van een bedrijfsmiddel meer dan  450.00 (excl. BTW) is, komt men meestal in aanmerking voor investeringsaftrek.

Bedrijfsmiddelen zijn geen kosten, maar bezittingen en staan als zodanig op de balans.
Helaas vermindert de waarde van dit bedrijfsmiddel door ouderdom en gebruik. Daarom wordt de waardevermindering (afschrijvingskosten) ten laste van het resultaat gebracht.
Dus niet alle kosten zijn uitgaven!

Ter bepaling of uitgaven als kosten of als investeringen te boek gaan wordt veelal bepaald door fiscale regelgeving maar ook door commerciële belangen

Aand8 houdt uw belang aandachtig in de gaten.

Terug>>

Investeringsaftrek

Zodra u gaat investeren is het raadzaam om dit indien mogelijk over meerdere jaren uit te splitsen, doordat de investeringspremie afneemt naar mate men meer investeert.

Ook dit houdt Aand8 bij

Terug>>

Advies bij autokosten

Als ondernemer kunt u in een auto van de onderneming rijden of in een auto van uzelf.

1. U rijdt met auto van de zaak.

Dan zijn alle kosten voor rekening van de zaak (dus ook aanschaf, brandstofvakantie en soms verkeersovertredingen.), waarbij u als BTWplichtige de BTW mag verrekenen. Indien u niet kan aantonen dat u minder dan 500 km privé rijdt krijgt u een fiscale bijtelling van 25% van de cataloguswaarde.

2. U rijdt met uw eigen auto.

Bij een duidelijke km-administratie declareert u 19 eurocent per kilometer.
Afhankelijk van de ouderdom van de auto en de verhouding privé/zakelijke kilometers kan men pas een goed oordeel vellen.

Ook hierbij kan Aand8 u adviseren.

Terug>>

Advies bij afschrijvingen

Natuurlijk zou men uw zakelijke bezittingen elk jaar kunnen laten taxeren, maar dit brengt nogal wat werk en kosten met zich mee. (Op zich best een goede methode om eens te laten doen ter bepaling van de te verzekeren bedragen)

In de praktijk bepaalt men veelal de afschrijvingskosten door aanschafwaarde minus restwaarde gedeeld door het aantal jaren dat het bedrijfsmiddel mee gaat.

Ook hier spelen weer fiscale en commerciële aspecten mee.

Aand8 schrijft u niet zomaar af

Terug>>

Advies bij kosten

Elke ondernemer heeft ook uitgaven. Bepaalde uitgaven zullen privé zijn en andere uitsluitend
zakelijk.
Daarnaast zijn er uitgaven waar de scheidingslijn moeilijk is aan te geven.

Een voorbeeld hiervan is telefoonkosten, want de telefoon thuis rinkelt vaak privé, maar de ervaring leert dat men juist thuis zakelijk gaat bellen om diverse redenen zoals tijdstip, rust, vertrouwelijkheid enz.. Ook hierin voorziet de fiscus.

Door onze goede contacten met de fiscus kunnen wij u daarin goed adviseren. Per branche zijn er andere normen. Een verkoper heeft meer representatiekosten dan bijvoorbeeld een stratenmaker.

Aand8 houdt uw belang in de gaten

Terug>>